Điều gì xảy ra khi chúng ta không nhìn thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời?

Trong Cựu Ước, Giê-rê-mi là một tiên tri truyền tải thông điệp của Đức Chúa Trời đến với dân Ngài, những người bị lưu đày đến Ba-by-lôn. Đây chắc chắn không phải nơi họ muốn đến. Điều đó không nằm trong kế hoạch. Thay vì giải cứu họ ngay lúc ấy, Đức Chúa Trời bảo họ “Hãy xây nhà mà ở, hãy trồng cây mà ăn trái” (Giê-rê-mi 29:5) và “Hãy tìm sự bình an cho thành ta đã khiến các người bị đày đến làm phu tù …” (Giê-rê-mi 29:7)

Những câu tiếp theo, Đức Chúa Trời phán, …“Khi thời hạn bảy mươi năm cho Ba-by-lôn kết thúc, Ta sẽ thăm viếng các con, sẽ làm trọn lời hứa tốt lành cho các con, và đem các con trở về nơi nầy.” Giê-rê-mi 29:10

Bảy mươi năm! Hầu hết trong chúng ta còn không đủ kiên nhẫn để đợi điều gì đó trong 70 giây, chứ nói gì là 70 năm.

Tất cả chính là ngữ cảnh cho câu tiếp theo mà bạn có khả năng đã nghe trước đây: Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” Giê-rê-mi 29:11

Đây là 3 điều về kế hoạch của Đức Chúa Trời mà bạn nên biết:

1.) Những kế hoạch tốt lành có thể mất thời gian. Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ sẽ bị lưu đày trong 70 năm. Rất nhiều người nghe thấy mà không nhìn về mặt khác của lời hứa đó. Đôi khi, ta cảm thấy như phải cần đến cả đời mới được nghe Đức Chúa Trời bày tỏ về chương trình của Ngài trên cuộc đời mình. Thực tế là, bạn có lẽ không bao giờ nhìn thấy thành quả trọn vẹn mà Đức Chúa Trời dành cho bạn – bạn có thể là các thế hệ được tác động trong tương lai mà bạn không biết cũng nên!

2.)Thời cơ để chờ đợi không phải là thời điểm để lãng phí. Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời không bảo dân Do Thái chỉ chờ đợi và không làm gì trong bảy mươi năm. Ngài bảo họ phải làm cho thành này, nơi Ngài đem họ đến, trở nên bình an và thịnh vượng. Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn, dù bạn đang ở nơi nào! Đừng bỏ lỡ việc tạo ra sự tác động đến Vương Quốc của Ngài ngay lúc này bằng cách chờ đợi thời cơ mà Đức Chúa Trời chưa đặt bạn vào.

3.) Các kế hoạch của Ngài là tốt lành. Bất cứ thời cơ nào mà bạn đang được đặt vào, hãy nhớ đến lời hứa trong Giê-rê-mi 29:11 hãy nắm giữ lẽ thật: Đức Chúa Trời có những hoạch định tốt lành – những kế hoạch cho một tương lai và hi vọng. Dường như mọi thứ đang không diễn ra tốt đẹp ngay hiện tại, nhưng nếu như bạn tin cậy vào Đức Chúa Trời cho tương lai của mình, bạn sẽ nhìn thấy sự tốt lành ở một khía cạnh khácCategories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: