Chiến thắng

Chúa Giê-xu không phải là nội dung để con người có nhu cầu. Chúng ta thấy điều này trong bài đọc từ Phúc Âm Mác. Ngài có tình thương với họ và muốn thấy họ ăn. Tuy nhiên, phương pháp của Ngài là thông qua quan hệ đối tác với các môn đồ. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm thức ăn, sau đó nhân lên và phân phát thức ăn đó cho người dân.

Chúa Giê-xu muốn chúng ta nhận biết các nguồn lực mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta và những người khác, bất kể họ có vẻ thiếu thốn như thế nào, và để triển khai chúng theo hướng đáp ứng nhu cầu.

“Chúa Giê-xu cần những gì chúng ta có thể mang đến cho Ngài. Nó có thể không nhiều nhưng Ngài cần nó. Nó cũng có thể là thế giới bị từ chối phép lạ sau phép lạ và chiến thắng sau chiến thắng vì chúng ta sẽ không mang đến cho Chúa Giê-xu những gì chúng ta có và chúng ta là gì. Nếu chúng ta đặt mình trên bàn thờ của sự phục vụ của Ngài, thì không có gì nói rằng Ngài có thể làm gì với chúng ta và qua chúng ta. Chúng tôi có thể xin lỗi và xấu hổ rằng chúng tôi không có nhiều hơn để mang lại – và đúng như vậy; nhưng đó không phải là lý do để không mang lại những gì chúng tôi có. Một chút luôn là nhiều trong tay Đấng Christ.”
-William Barclay

Phản chiếu:

Chúa Giê-xu muốn hợp tác với chúng ta vì lợi ích của người khác như thế nào? Các bước cụ thể nào mà Ngài có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện để các nhu cầu của những người xung quanh có thể được đáp ứng?Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: