Trao quyền cho

Chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời như thế nào? Điều gì có nghĩa là yêu thương hàng xóm của chúng ta như chính chúng ta? Chúng ta có thực sự quan tâm đến phúc lợi của họ, cả về thể xác lẫn tinh thần?

Chúa Giê-xu quan tâm đến toàn thể con người. Ngài chữa lành người bệnh khi giảng và dạy. Khi theo Ngài, chúng tôi cũng phải chia sẻ mối quan tâm của Ngài.

Khi Chúa Giê-xu sai mười hai môn đệ của mình ra để thi hành mục vụ cho người khác, Ngài ra lệnh cho họ chữa lành người bệnh và quan tâm đến nhu cầu vật chất của người khác khi họ rao giảng tin mừng về Đức Chúa Giê-xu Christ.

Phản chiếu:

Chúa Giê-xu đã trao quyền cho chúng ta để đáp ứng nhu cầu của người khác. Làm thế nào chúng ta có thể hành động đối với những người có nhu cầu trong cộng đồng của chúng tôi để trao quyền cho họ để đáp ứng nhu cầu riêng của họ?Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: