Sự nghỉ ngơi thật là để Đức Chúa Trời thực hiện phần “làm”…

Chúa Giê-xu nói trong Lời Ngài, “”Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.”” (xem Ma-thi-ơ 11:28-29)

Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rộng rãi vô biên: Ngài ban cho và tha thứ, và Ngài phó cả mạng sống Ngài cho chúng ta.

Trên thập tự, Chúa Giê-xu thốt lên, ““Mọi việc đã hoàn tất!”” (xem Giăng 19:30)

Thật là một lời công bố! Mọi điều mà Chúa Giê-xu cần thực hiện trên đất, Ngài đã hoàn thành xuất sắc…

  • Ngài đã gánh lấy những gánh nặng, đau đớn, tội lỗi, sự chịu đựng, bệnh tật của bạn.
  • Ngài đã khôi phục lại đặc quyền được ở trong mối quan hệ với Ngài và Cha Ngài.
  • Ngài nhen lại những hy vọng của bạn.

Đây là những gì Vua Đa-vít đã công bố: “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” (xem Thi Thiên 23:2)

Chủ nhân của sự an nghỉ của chúng ta là Đức Chúa Trời. Ngài biết cách để dẫn chúng ta đến đó, nơi những tâm hồn và thân thể của chúng ta có thể tìm thấy sự an nghỉ.

Đúng vậy…sự nghỉ ngơi, niềm hạnh phúc thật của chúng ta, là được ở gần Chúa Giê-xu, Đấng Chăn Chiên hiền lành. Sự nghỉ ngơi thật sự là để Chúa làm phần “làm.”

Nếu bạn muốn, bạn có thể cầu nguyện cùng tôi ngay bây giờ để giải toả bất cứ những gì đang đè nặng trên bạn vào tay Ngài…“Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì luôn luôn ở bên con và chăm sóc con. Cảm ơn Ngài vì sự hiện diện tốt lành của Ngài mỗi ngày. Đây là nan đề con đang phải trải qua [tên nan đề]. Con xin hoàn toàn rũ bỏ nó cho Ngài. Với sức con, con chẳng thể làm được gì để sửa chữa nó. Chúa ơi, con phó thác nơi Ngài, trao hết mọi sự cho Ngài trong đức tin tốt lành. Con cảm ơn Ngài vì sự giúp đỡ của Ngài và sự khích lệ và vì đến trong cuộc đời con hôm nay. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen.”

Cảm ơn vì đã tồn tại!Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: