Có một phương thuốc cho sự mệt nhọc…

Chúa Giê-xu nói, và nó được ghi lại trong Lời Ngài, ““Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.”” (xem Ma-thi-ơ 11:28-29)

Có một sự cứu chữa cho sự mệt mỏi cho bạn, và phương thuốc này được tìm thấy trong Đấng không bao giờ mệt nhọc.

Những lời của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 11 là một sự mời gọi bạn đến với chính con người bạn. Một lời mời để nhận lãnh sự nghỉ ngơi gần với Chúa.

Đây là những gì Kinh Thánh nói với chúng ta về Đức Chúa Trời “Con không biết sao? Con chưa nghe sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức; Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức.” (xem Ê-sai 40:28-29)

Đúng vậy, Ngài là toàn năng, đời đời, vô hạn, vĩ đại không thể đong đếm được. Bạn có thể tìm thấy mọi điều bạn cần trong Ngài hôm nay…chẳng có một nỗi lo nào bạn đang mang mà Ngài không có giải pháp cho cả. Hãy tin Ngài với sự mệt mỏi của bạn, và đổi lại, hãy lấy mọi thứ của Ngài…Sự tốt lành, kiên nhẫn, sức mạnh, sự sáng tạo và quyền năng của Ngài.

Hôm nay, tôi xin mời bạn làm một điều: viết xuống mọi thứ khiến bạn mệt mỏi…cả về thể xác, tinh thần lẫn cảm xúc. Và bên cạnh nó, viết xuống mọi điều Đức Chúa Trời cung cấp mà có thể giúp bạn đối diện với sự kiệt sức này! Hôm nay, hãy lấy sức mạnh của bạn từ nơi Ngài, và để Ngài đổ đầy bạn những nguồn dư dật mà Ngài đã chuẩn bị cho bạn!Categories: Vietnam

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: